Misja i cel

Idziemy GęśECO

TYTUŁ OPERACJI:

GęśPro – Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych.

 

CEL OPERACJI

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii chowu ekologicznego gęsi w oparciu o pasze objętościowe z użytków zielonych poddanych renowacji z zachowaniem bioróżnorodności siedlisk.

OPIS OPERACJI i JEJ PRZEBIEG

Operacja składa się z części inwestycyjnej i badawczej.

W pierwszym etapie będą wykonane wszystkie prace inwestycyjne związane z modernizacją budynku inwentarskiego oraz częścią budynku, w którym będzie zlokalizowana chłodnia, pomieszczenie ubojowe i rozbiórkowe, ogrodzeniem, zakupem maszyn i urządzeń oraz ich instalacją.

W ramach etapu drugiego będą realizowane badania, których zakres obejmuje:

1. Opracowanie koncepcji renowacji TUZ na podstawie panujących warunków glebowo-wodnych – sposób podsiewu oraz skład mieszanek do podsiewu.

2. Łąkarskie prace terenowe i laboratoryjne.

3. Opracowanie koncepcji żywienia gęsi w warunkach doświadczalnych i modyfikacja koncepcji.

4. Badania na gęsiach: przyrosty masy ciała – ważenia raz w miesiącu, wydajność rzeźna, upadki – obserwacje, zużycie paszy/niewyjady, zdrowie zwierząt: badania kału – na obecność pasożytów i ich jaj – pod koniec tuczu, badania krwi – morfologia z leukogramem oraz oznaczenie wskaźników biochemicznych w osoczu: aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), rójglicerydy (TG), cholesterol, białko całkowite, albuminy, glukoza + związki reagujące z kwasem tiobarbiturowym (TBARS i TAS).

5. Badania jakości mięsa: skład podstawowy mięsa, profil kwasów tłuszczowych, zawartość wit E, stopień utleniania mięsa w trakcie przechowywania, składniki mineralne, badania konsumenckie – ocena organoleptyczna mięsa – panel ekspercki.

Badania prowadzone będą przez 2 lata, przy zastosowaniu ekstensywnego modelu tuczu do wieku 24 tygodni.

REZULTATY OPERACJI

Rezultat projektu, czyli opracowana koncepcja renowacji TUZ na podstawie panujących warunków glebowo-wodnych oraz skład mieszanek do podsiewu będą posiadały cechy uniwersalności, które pozwolą na ich adaptację do potrzeb i warunków panujących w innych gospodarstwach posiadających znaczny areał trwałych użytków zielonych na glebach organicznych, wymagających renowacji celem przywrócenia ich funkcji produkcyjnych na potrzeby żywieniowe zwierząt trawożernych (gęsi oraz zwierząt przeżuwających). Opracowana mieszanka traw i motylkowych, poprzez publikacje i udostępnianie wyników badań innym producentom, będzie mogła być wykorzystana w innym gospodarstwach o podobnej strukturze gleb i stosunków wodnych, opracowany, ekologiczny, innowacyjny system chowu/tuczu gęsi, służący produkcji gęsiny o podwyższonych parametrach dietetycznych, będzie mógł być wprowadzany w innych gospodarstwach.

Poprawa stosunków wodnych i opracowanie odpowiedniej mieszanki traw, motylkowatych i ziół będzie służyło zapewnieniu dobrej bazy paszowej gospodarstwa, ale również utrzymaniu bioróżnorodności na użytkach zielonych, wysoka wartość odżywcza zielonki, między innymi wysoka zawartość w niej białka, pozwoli na mniejsze zużycie paszy treściwej, w tym komponentów białkowych, a to obniży koszty żywienia, ale również patrząc szerzej przełoży się na mniejsze obciążenie środowiskowe produkcji gęsiny – produkcja paszy treściwej i jej przerób, a następnie transport.

Rezultat operacji wpłynie na:

– wzbogacenie asortymentu dostępnych produktów ekologicznych o podwyższonych walorach dietetycznych,

– zwrócenie uwagi innym producentom/gospodarstwom na potrzebę renowacji użytków zielonych – zmiana składu botanicznego, zabiegi służące poprawie/dostosowaniu stosunków wodnych na TUZ, dla optymalizacji bazy paszowej gospodarstw w dobie zachodzących zmian klimatycznych,

– opracowanie sposobu/technologii zakiszania zielonki pod kątem wykorzystania kiszonek z żywieniu gęsi w warunkach ekologicznych – uzyskanie kiszonki o dobrej jakości i wysokiej wartości odżywczej dla gęsi.

Osiągnięty rezultat będzie posiadał cechy umożliwiające jego adaptację do innych celów, niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem operacji. Będzie on mógł być wykorzystywany również przy hodowli innych zwierząt w celach żywieniowych, w szczególności innego drobiu.

SPOSÓB ZARZĄDZANIA OPERACJĄ

Za operację z naukowego punktu widzenia odpowiedzialni będą pracownicy naukowi Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Instytut prowadzi prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Wykonuje zadania w zakresie standaryzacji, zatwierdzania, kontroli i weryfikacji, certyfikacji i homologacji, a także utrzymuje akredytowane laboratoria, jednostkę certyfikującą i jednostkę notyfikowaną.

W operacji będą również brać udział pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Będą oni weryfikować efekty działań badawczych w ramach operacji, ich metodologię oraz doradzać w zakresie najefektywniejszego wdrażania efektów projektu.

Lider grupy operacyjnej będzie sprawował nadzór całościowy nad operacją i będzie odpowiedzialny za osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Lider będzie także odpowiedzialny za realizację części inwestycyjnej przedsięwzięcia.